DARMOWA DOSTAWA POWYŻEJ 150zł *

Regulamin sklepu internetowego Aura Sun 

określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.                                                                                                    §1   [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym: 
http://kopia.aurasun.com.pl/  od Aleksandra Kuźnia St.Tropez , Wiosenna
7/66, 25-345 Kielce, NIP: 6572890127.

Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:
a) Klient – osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) lub prawna, 
która dokonała lub zamierza dokonać zakupu w sklepie internetowym aurasun.com.pl 
Klientem może być zarówno konsument, jak i przedsiębiorca,
b) Sprzedawca –  Aleksandra Kuźnia St.Tropez , Wiosenna 7/66, 25-345 Kielce, NIP:
657-289-01-27,
c) Sklep – sklep internetowy utrzymywany przez Sprzedawcę w domeniec.
http://kopia.aurasun.com.pl/

d) Konsument – w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Użytkownik,d.
który jako osoba fizyczna dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem, w rozumieniu niniejszego
Regulaminu, są również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność
gospodarczą, zawierający umowy niemające charakteru zawodowego wynikającego z
przedmiotu wykonywanych przez nich działalności,
Konto Użytkownika – konto w Sklepie, przypisane do danego Klienta, zawierające dane.
podane podczas rejestracji,
Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami.
Sklep oferuje w sprzedaży detalicznej i hurtowej za pomocą sieci internet produkty do opalania
natryskowego, kosmetyki, personalizowane wizytówki, ulotki, koszulki. Powyższe produkty
dostępne są poprzez Sklep w formie gotowych wyrobów oraz wyrobów na zamówienie lub
personalizowanych.
Szczegółowe informacje o produktach znajdują się na stronie internetowej https://aurasun.com.pl/, jak również udostępniane są w drodze wiadomości e-mail pod adresem e-mailowym Sprzedawcy.

 

Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą drogą pocztową na adres wskazany w punkcie 2b5.
oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: aurasunpl@gmail.com.


                                                                              §2  [WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI]

1.
posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu,a.
posiadać dostęp do poczty elektronicznej,b.
korzystać z przeglądarki internetowej (zaleca się korzystanie z najnowszej wersji),c.
korzystać z minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768,d.
włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies.e.
Sklep internetowy udostępnia usługi elektroniczne w postaci:2.
rejestracji Konta i utrzymania Konta Użytkownika,a.
newslettera.b.
chat.c.
Za świadczenie ww. usług Sklep nie pobiera żadnych opłat.3.
Powyższe usługi świadczone są przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez4.
podania przyczyny zrezygnować z danej usługi wysyłając w tym celu stosowną wiadomość e-
mail na adres e-mail Sprzedawcy. Klient może odstąpić bez podania przyczyny od umowy o
świadczenie każdej z usług w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia sposób podany
powyżej.
§3[ZAWIERANIE UMÓW]
Umowa zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.1.
Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT)2.
określonymi w złotych polskich. Ceny produktów nie obejmują kosztów przesyłki.
Jeżeli dotyczy to danego produktu, Sprzedawca dochowuje należytej staranności, aby zdjęcia3.
produktów odzwierciedlały ich kolor, charakter, fakturę i stan. Kolory produktów na zdjęciach,

 

wobec m.in. różnej rozdzielczości, kalibracji i jasności ekranu komputera Kupującego, na
którym zdjęcia są wyświetlane lub używania lampy błyskowej, mogą różnić się nieznacznie od
rzeczywistości. Sklep w tym celu zamieszcza oprócz zdjęcia opis produktu oraz jego koloru. W
razie wątpliwości prosimy o uprzedni kontakt ze Sprzedawcą.
Zamówienia mogą być składane za pomocą strony internetowej Sklepu z wykorzystaniem4.
Formularza zamówienia (bez rejestracji) lub przy pomocy Konta Użytkownika. Sprzedawca nie
prowadzi sprzedaży telefonicznej oraz za pośrednictwem poczty e-mail.
Aby dokonać zakupu Klient wybiera interesujące go produkty w Sklepie poprzez kliknięcie5.
odpowiedniego przycisku. Po zakończeniu wybierania produktów, Klient przechodzi do
zakładki, w której określa sposób dostawy produktów i płatności za nie.
Następnie Klient klika przycisk „Przejdź do kasy i zapłać”, który przekierowuje Klienta na6.
stronę zawierającą informacje o dokonywanym zamówieniu. Do informacji tych należy m.in.:
określenie głównych cech zamówionych towarów, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami i
opłatami za dostawę, przedstawienie danych Klienta podanych w formularzu zamówienia.
Klient, w celu dokonania zamówienia, jest obowiązany potwierdzić złożenie zamówienia7.
poprzez kliknięcie przycisku „Przejdź do kasy i zapłać” znajdującego się pod podsumowaniem
zamówienia.
Kliknięcie przycisku „Przejdź do kasy i zapłać” jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy8.
Klienta o złożeniu zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty.
Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z momentem potwierdzenia przez Klienta złożenia9.
zamówienia, tj. z momentem kliknięcia przycisku „Przejdź do kasy i zapłać”.
Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą10.
złożenie zamówienia do realizacji wraz z danymi dotyczącymi jego realizacji, do których należy
m.in.: określenie głównych cech zamówionych towarów, termin realizacji zamówienia,
wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami i opłatami za dostawę, przedstawienie danych
osobowych Klienta podanych w formularzu zamówienia.
Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez:11.
udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie Sklepu,a.
utrwalenie treści umowy w systemie informatycznym Sklepu.b.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy12.
sprzedaży, w przypadku gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą.

 

W przypadku produktu wykonywanego na zamówienie lub personalizowanego, klient dokonuje13.
zakupu produktu poprzez Sklep, a następnie przekazuje Sprzedawcy instrukcje dotyczące
zamówienia w formie notatki do zamówienia.
§4[TERMINY I SPOSOBY PŁATNOŚCI]
Strona internetowa udostępnia następujące formy płatności za zamówienie:1.
przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedającego (przedpłata),a.
za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy płatności (przedpłata),b.
gotówką dostarczycielowi przesyłki z zamówionymi produktami przy odbiorze produktówc.
(za pobraniem),
płatność przy odbiorze osobistym.d.
Klient jest zobowiązany dokonać zapłaty w terminie do 3 dni roboczych od dnia dokonania2.
zakupu.
W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta3.
Sprzedający dokonuje zwrotu na ten sam instrument płatniczy, za pomocą którego Klient
dokonał płatności.
§5[SPOSOBY I KOSZTY DOSTAWY]
Klient ponosi koszty dostawy zamówionych produktów do miejsca przeznaczenia.1.
Produkty są dostarczane pod wskazany adres na terenie Unii Europejskiej. Opłaty za dostawę2.
produktów są podawane w panelu oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie
zamówienia.
Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy produktów:3.
przesyłką kurierską,a.
za pomocą Poczty Polskiej,b.
odbiór osobisty.c.
Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych od zaksięgowania zapłaty za zamówiony4.
towar na koncie Sprzedawcy (albo, w przypadku płatności kartą płatniczą, od momentu
uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności).

 

§6[PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY]
Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stanowią uprawnienia przyznane wyłącznie1.
Klientowi będącemu Konsumentem.
Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni od dnia2.
otrzymania przesyłki lub osobistego odbioru towaru, bez podania przyczyny.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć za pomocą formularza odstąpienia3.
od umowy znajdującego się na końcu regulaminu, zarówno drogą pocztową na adres:
Wiosenna 7/66, 25-345 Kielce, jak i na adres kontaktowy e-mail: St.tropezpolska1@gmail.com.
Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez skorzystania z formularza nie ma wpływu4.
na skuteczność odstąpienia. Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu wystarczy wysłanie
oświadczenia przed upływem terminu.
Sprzedawca niezwłocznie potwierdza drogą mailową (na adres podany przy składaniu5.
zamówienia) przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Konsument powinien zwrócić zakupione produkty w terminie 14 dni od dnia wysłania6.
oświadczenia o odstąpieniu na adres Sprzedawcy.
W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę uważa się za niezawartą.7.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zakupionych produktów.8.
Konsument ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości rzeczy będące9.
wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, jak na przykład koszty czyszczenia, naprawy części,
zerwania metek. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów konsument
powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to
zrobić w sklepie stacjonarnym.
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od10.
dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi
wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyłączeniem
dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż
najtańszy zwykły sposób dostawy udostępniany przez Sklep). Sprzedawca dokonuje zwrotu
płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że
konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili11.
otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

 

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wobec umów:12.
o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodąa.
konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowanab.
według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb,
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mającac.
krótki termin przydatności do użycia,
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanymd.
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu,
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swóje.
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżelif.
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie
prawa odstąpienia od umowy.
§7[REKLAMACJA PRODUKTU (RĘKOJMIA ZA WADY)]
Sprzedawca obowiązany jest do dostarczania produktów wolnych od wad fizycznych i1.
prawnych.
Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady fizyczne lub prawne wygasa po upływie dwóch lat od2.
dnia wydania produktu. Przed upływem powyższego terminu konsument może powiadomić
Sprzedawcę o stwierdzeniu wady wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres:
St.tropezpolska1@gmail.com.
Konsument nie jest związany powyższymi sposobami składania reklamacji. Może on złożyć3.
zgłoszenie reklamacyjne w dowolny sposób pod warunkiem wykorzystania trwałego nośnika.
Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:4.

 

imię i nazwisko lub firmę kupującego,a.
adres zamieszkania/siedziby do korespondencji,b.
dołączony dowód zakupu produktu (np. paragon, faktura, dowód przelewu itp.),c.
dokładne oznaczenie reklamowanego towaru,d.
wskazanie wady opisującej niezgodność towaru z umową i daty jej wystąpienia,e.
żądanie reklamującego (odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, wymiana produktu,f.
usunięcie wady),
datę wniesienia i podpis składającego reklamację.g.
Sprzedawca potwierdza wpływ reklamacji i wzywa konsumenta do niezwłocznego dostarczenia5.
wadliwego produktu do Sprzedawcy, w celu ustosunkowania się do reklamacji.
W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do6.
niezasadności reklamacji.
Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji konsumenta w terminie 14 dni7.
kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamacji, przyjmuje się, że uznał reklamację
konsumenta i jego żądanie.
§8[UMOWY ZAWIERANE Z PRZEDSIĘBIORCAMI DOKONUJĄCYMI ZAMÓWIENIA W CELACH
ZAWODOWYCH]
Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych z1.
Klientami będącymi przedsiębiorcami dokonującymi zamówienia w celach zawodowych.
Złożenie zamówienia w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej2.
osobowości prawnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż osoba składająca
zamówienie jest upoważniona do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego zamówienie
złożono. Złożenie zamówienia bez stosownego upoważnienia skutkować będzie
odpowiedzialnością osoby składającej zamówienie za wszelkie szkody wynikłe z tego faktu.
Przedsiębiorca jest zobowiązany zbadać przesyłkę dostarczaną mu za pośrednictwem3.
przewoźnika w sposób zwyczajowo przyjęty, a w przypadku stwierdzenia ubytku lub
uszkodzenia produktu, obowiązany jest dochować wszelkich czynności zmierzających do
ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 

Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób4.
przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w
przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy
niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy zawartej z przedsiębiorcą w5.
ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyn.
Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy zawartej między Sprzedawcą a Przedsiębiorcą6.
rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy. Prawem
właściwym jest prawo polskie.
§9[POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZANIA SPORÓW]
W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z dokonywaniem zakupów w Sklepie,1.
konsument ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przed wytoczeniem
sprawy w sądzie powszechnym:
skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie za.
dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o
rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy sprzedaży,
zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem ob.
wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu,
zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lubc.
organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.
Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez konsumenta z pozasądowych2.
sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na
stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy)
rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów,
a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego3.
systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu
unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę
internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do
pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z
internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§10[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na zmiany w1.
przepisach obowiązującego prawa lub zmiany w sposobie zawierania i realizacji umów. Zmiany
te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane zamówienia i umowy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy2.
powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny, i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Prawem właściwym
dla umowy sprzedaży jest prawo polskie, chyba, że prawo właściwe dla miejsca zamieszkania
konsumenta reguluje jego uprawnienia w sposób korzystniejszy dla konsumenta.
Regulamin obowiązuje od dnia 01-07-2022.

 

[FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY]
Adresat Adres pocztowy
Ja / My (*) niniejszym informuję / informujemy (*) o moim / naszym (*) odstąpieniu od umowy
sprzedaży następujących rzeczy:
Nazwa produktu Cena
Razem
Data zawarcia umowy
Data odbioru produktów
Imię i nazwisko
Adres konsumenta (-ów)
Data i podpis
UWAGA Jeżeli sprzedajesz produkty cyfrowe (e-booki, audiobooki, licencje, dostępy do mediów)
– skontaktuj się z nami! Jeżeli sprzedajesz wyłącznie produkty spersonalizowane lub na
zamówiene albo procedura przyjmowania zlecenia wykonania produktu na zamówienie jest inna
niż zaproponowana przez nas w regulaminie – skontaktuj się z nami. Jeżeli sprzedawca prowadzi
również sprzedaż przez wiadmości e-mail, należy zapewnić akceptację przez klienta regulaminu
i polityki prywatności. Pamiętaj, że przycisk finalizujący zamówienie musi nosić nazwę związaną
z obowiązkiem zapłaty, np. „Zamawiam i płacę”. Po złożeniu zamówienia przez klienta,
powinieneś wysyłać do niego wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia do
realizacji wraz z danymi dotyczącymi jego realizacji, do których należy m.in.: określenie
głównych cech zamówionych towarów, termin realizacji zamówienia, wskazanie łącznej ceny
wraz z podatkami i opłatami za dostawę, przedstawienie danych osobowych klienta.

Wyślij